Selecteer categorie

Details schoolgebouw

Basisschool De Bijenkorf zit bovenin duurzaamheidsklasse ‘Frisse school B’. Een frisse school is een schoolgebouw met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur en comfort, licht en geluid.

Energie

– Epc minimaal 25% Lager dan 0,7
– Label minimaal A+++
– Het gebouw wekt zelf duurzame energie op door zonnepanelen.
– Het gebouw is voorbereid op afkoppeling van het aardgasnet zodra een regionaal warmtenet (op aardwarmte) in Wageningen operationeel is.

Groen en biodiversiteit
– Zoveel mogelijk behoud van bestaande waardevolle bomen.
– Aanplant van nieuwe bomen, inheemse soorten
– Robuuste groenstructuur, gebruik van inheemse soorten, onderhoudsarm
– Nestgelegenheid voor vogels (bijvoorbeeld zwaluw, mus) en vleermuizen

Water en klimaatadaptatie
– Geen hemelwaterriool, water op natuurlijke wijze infiltreren in bodem
– Zo weinig mogelijk verharding
– Wegloop van hemelwater voor educatie zichtbaar maken.

afval scheiden op de Bijenkorf schoolAfval
– Wettelijk minimum is Wet milieubeheer (Activiteitenbesluit)
– Actief scheiden van gft, papier en PMD door kinderen, leerkrachten, directie en ouders
– Kinderen bewustmaken van (project Groene Wiel):
o Belang van hergebruik van afval en de kringloop van grondstoffen
o Mogelijkheden en uitdagingen voor hergebruik van afval en grondstoffen
o Het belang van gescheiden inzameling van afval

Mobiliteit
– Omgeving 30 km/h zone en geoptimaliseerd voor langzaam verkeer
– Spreiden langzaam verkeer en gemotoriseerd verkeer
– Verkeerscirculatieplan
– Dubbelgebruik parkeren stimuleren
– Kiss & ride plekken
– Kwaliteitseis aan fietsenstalling (ruimte en overdekt)
– Aantrekkelijk bereikbaar voor voetgangers (schoolzone- en kindlint-looproutes)

Materiaalgebruik
– Bouw- en inrichtingsmaterialen bevatten geen uitlogende materialen, schadelijke
weekmakers en ftalaten (zoals DEHP, DBP en BBP in bijvoorbeeld PVC-vloeren).
– Bouw- en inrichtingsmaterialen hebben aantoonbaar lage emissies van formaldehyde en vluchtige organische stoffen.
– Materialen in vloer en plafond voldoen derhalve aan het Finse emissie- classificatiesysteem M1 (www.rts.fi), het Duitse milieukeur ‘Der Blaue Engel’ (www.blauer-engel.de) of vergelijkbaar.

Openbare verlichting
– Volgens Nederlandse PraktijkRichtlijnen (NPR)
– Licht op maat
– LED met dimmodules
– Geen lichtvervuiling: niet naar boven stralend (max 70gr stralingshoek)